Stadgar

Stadgar för Hindås station

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Hindås station

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3 HEMVIST

Föreningens ska ha sin hemvist i Härryda kommun Västra Götalands län.

§ 4 INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5 AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

§ 7 ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§ 8 ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 maj. Vid årsmötet har varje medlem en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§ 9 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Val av ordförande i föreningen
 11. Beslut om
  1. antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
  2. mandatperiod
  3. ev ersättning till styrelse m fl.
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 16. Val av ombud till övriga föreningar.
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 19. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 20. Vid årsmötet väckta frågor

Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks – och distriktsorganisationen.

§ 10

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar före stämman.

§ 12 STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

§ 13

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 14

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 15

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 16 TECKNINGSRÄTT

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§ 17 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18 REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 19 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst en ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet ska för att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 20 UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits av interimsstyrelsen den 2 november 2015.