Årsmöte

Kallelse till ÅRSMÖTE för bygdegårdsföreningen HINDÅS STATION verksamhetsår 2023 (org nr 802499–0213)

TID: Torsdag 14 mars, kl. 18.30

PLATS: Hindås stationshus

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen 
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse och beslut om ledamöter
 11. Val av ordförande
 12. Val av ledamöter
 13. Val av revisor 
 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
 15. Val av ombud till övriga föreningar
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om medlemsavgift nästkommande år
 18. Framställningar och förslag från styrelsen
  1. Ändring av stadgar, se nytt förslag
 19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 20. Mötet avslutas 

Nytt förslag till stadgar