Årsmöte

Kallelse till ÅRSMÖTE för 2019-2020 bygdegårdsföreningen HINDÅS STATION (org nr 802499–0213)

Årsmötet genomförs per capsulam1

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse och beslut om ledamöter
 11. Val av ordförande
 12. Val av ledamöter
 13. Val av revisor
 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 15. Val av ombud till övriga föreningar
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om medlemsavgift
 18. Framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar
 19. Mötet avslutas

Årsmötets handlingar finns i pärmar på Gyllene Hinden från 6 december. Protokollet från årsmötet kommer att fastställas 20 december 2021.

Förslag till beslut som ska godkännas av medlemmarna:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare Förslag till beslut: Anders Fors valdes till ordförande och Gun Lorangson tillsekreterare.
 2. Val av justerare Förslag till beslut: Till att justera årsstämmans protokoll valdes Heli Gading.
 3. Fastställande av föredragningslistan Förslag till beslut: Dagordningen godkändes.
 4. Fastställande av röstlängd Förslag till beslut: Godkändes.
 5. Godkännande av kallelsen Förslag till beslut: Mötet godkände kallelsen som publicerats på hemsidan ochstationens anslagstavla 14 dagar före stämmans fastställande.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen Förslag till beslut: Årsredovisningen godkändes. Pärmar med handlingar har funnitstillgängliga på Gyllene Hinden.
 7. Revisorernas berättelse Förslag till beslut: Revisionsberättelsen godkändes. Se bilaga i årsredovisningen.
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat Förslag till beslut: Mötet godkände balansräkningen. Resultatet förs vidare i nyräkning.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen Förslag till beslut: Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse och beslut om ledamöter Förslag till beslut: Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Mandatperioder: Ordförande – 1 år. Kassör – 2 år. Övriga ledamöter växelvis på 1 eller 2 år. Ersättare – 1 år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.

11. Val av ordförande: Förslag till beslut: Anders Fors valdes till ordförande på 1 år.

12. Val av ledamöter Förslag till beslut: Följande ledamöter och ersättare valdes:

Mette Waldrop, ledamot och kassör på 2 år.

Gun Lorangson, ledamot och sekreterare på 2 år.

Ann-Kristin Sundquist, ledamot på 2 år.

Heli Gading, ledamot på 1 år.

Martin Tengfjord, ledamot på 1 år.

Mia Branzell, ersättare på 1 år.

Egil Gry, ersättare på 1 år.

13. Val av revisor Förslag till beslut: Richard Eggen valdes på 1 år.

14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämmaFörslag till beslut: Anders Fors och Mette Waldrop valdes.

15. Val av ombud till övriga föreningar Förslag till beslut: Delegeras till styrelsen att utse vid behov.

16. Val av valberedning Förslag till beslut: Styrelsen agerar som valberedning under Anders Fors ansvar.

17. Beslut om medlemsavgift Förslag till beslut: Medlemsavgift för 2022 förblir oförändrat 100 kronor.

18. Framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar Förslag till beslut: Inga förslag hade inkommit.

19. Mötet avslutades